Adatkezelési tájékoztató

A Makkosháza Gyógyszertár (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja Önt a weboldalán (makkoshazapatika.hu, a továbbiakban: Weboldal) történő gyógyszerrendelés, illetve az ezzel összefüggő gyógyszer-házhozszállítás során történő adatkezelésről.

Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) alapján történik.

Az adatokat kizárólag az Adatkezelő alkalmazásában álló gyógyszerészek és szakasszisztensek, valamint a weboldalt üzemeltető informatikus kezelik.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja a Weboldalon keresztül megrendelt készítmények kiszállítása és a kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az Ön Weboldalon keresztül történő rendelése útján adott hozzájárulása (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján). Személyes adatok ismerete nélkül nem valósul meg sem a rendelés, sem a házhozszállítás.

A weboldalon keresztül történő rendelés során az Ön nevét, lakcímét (tartózkodási helyét), számlázási címét, telefonszámát kezeli az Adatkezelő.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Ön adatait nem továbbítja senkinek.

Személyes adatait az Adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tárolja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Weboldalon történt regisztrálásának következtében létrejött felhasználói fiókjának törlésével egyidejűleg az Adatkezelő törli a Weboldal használata során nyilvántartott személyes adatait. Ez alapján Ön a személyes adatainak kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét!

Amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő a GDPR rendelkezéseit megsértve kezelte a személyes adatait, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.).

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Tiltakozhat a helyesbítésre szoruló személyes adatok kezelése, valamint az adathordozhatósághoz való jog ellen. (Az adathordozhatósághoz való jog azt jelenti, hogy Ön jogosult megszerezni és a továbbiakban felhasználni a „saját” adatait, saját céljaira a különböző szolgáltatókon keresztül.)

Fenti kérelmét az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
  • az Adatkezelő
     - milyen személyes adatait;
     - milyen jogalapon;
     - milyen adatkezelési cél miatt;
     - mennyi ideigkezeli;
továbbá, hogy
  • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;   • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
  • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat; ezen jog gyakorlása logikailag a megőrzési idő végéig lehetséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben
  - vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
  - az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
  - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben visszavonja hozzájárulását jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezeléshez.